ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 23
ข่าวสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
- แบบฟอร์ม แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562
- แจ้งกำหนดการเยี่ยมและประเมินเพื่อรับรางวัลคุณภาพ ระดับScQA โรงเรียนมาตราฐานสากลรุ่นที่ 3
- ขอความอนุเคราะห์บริจาคทุนการศึกษาเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562
- ขอเชิญคณะครูทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
    ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒   วันอาทิตย์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมอำเภอกุสุมาลย์

????????? Padlet