ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 23
ข่าวสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
- ผลงานการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ โดย คุณครูสหชัย สุวรรณการ  Read more....
- การวางแผนธุรกิจโดยใช้แบบจำลองธุรกิจ BMC (Business Model Canvas) กิจกรรมชุมนุมธุรกิจพอเพียง 
โดย คุณครูปัทมา มงคลเคหา  Read more....
- โครงการส่งเสริมหารายได้ระหว่างเรียน : บริษัทจำลอง โดยใช้แบบจำลองธุรกิจ BMC (Business Model Canvas)  
โดย คุณครูปัทมา มงคลเคหา  Read more....
- เข้าร่วมแข่งขันแผนธุรกิจ 4.0 เพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน  โดย คุณครูปัทมา มงคลเคหา  Read more....
ข่าวประกาศโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
      ขอความร่วมมือทุกท่าน(นักเรียนผู้ปกครองและผู้มาติดต่อราชการทุกคน)
ให้ปฎิบัติตามมาตรการเพื่อป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด
      โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมขอขอบพระคุณที่ให้ความร่วมมือด้วยดีเสมอมา
ข่าวประกาศโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
      หยุดเชื้อเพื่อนักเรียน วันศุกร์ ที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น นายทองคำ วรสาร
ผู้อำนวยการโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม นำคระครูและบุคลากรทางการศึกษา
เข้ารับการฉีดวัคซีน เข็มที่ 2 เพิ่อป้องกันโรคโควิด 19 ณ ที่ว่าการอำเภอกุสุมาลย์
การนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564
วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 นายทองคำ วรสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน
โดยได้รับความอนุเคราะห์รถน้ำจากสำนักงานเทศบาลตำบลกุสุมาลย์
เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564
ประกาศโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม เรื่อง  การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
จึงขอแจ้งกำหนดเปิดเรียน On Site  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ในวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 ให้นักเรียนทุกคนมาเรียนตามปกติ
พร้อมทั้งปฏิบัติตนตามแนวปฏิบัติในการมาโรงเรียนที่โรงเรียนกำหนด
อ่านเพิ่มเติม........................
งานรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564
#ประกาศรับสมัครนักเรียน
เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่๔  ปีการศึกษา๒๕๖๔
#ฉบับแก้ไขล่าสุด
ลิงค์สมัครเรียนออนไลน์ ม. 1
http://ksm.stu-mis.com/input_stu1.php
ลิงค์สมัครออนเรียนไลน์ ม. 4
http://ksm.stu-mis.com/input_stu4.php
#ประกาศ
วันรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้นม.1 และ ม.4 ห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2564
เอกสารที่ต้องนำมาในวันมอบตัว/รายงานตัว มีดังนี้
1.สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครองที่พานักเรียนมามอบตัว 1 ฉบับ
2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้ปกครองที่พานักเรียนมามอบตัว 1 ฉบับ
3.ค่าใช้จ่ายในวันมอบตัว จำนวน 860 บาท
4. สำเนาเอกสารที่ยังยื่นไม่ครบในวันที่มาสมัครเรียน เช่น ใบปพ.1 ,
    สำเนาทะเบียนบ้านบิดา มารดา ตัวเอง และ รูปถ่าย เป็นต้น
>>> ผู้อำนวยการโรงเรียนพบผู้ปกครอง โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ep.2
เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวของนักเรียนซึ่งเป็นบุตรหลานของท่านตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19
>>> ผู้อำนวยการโรงเรียนพบผู้ปกครอง โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ep.1
เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณืการแพร่ระบาดของโควิด-19
อ่านเพิ่มเติม........................