นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
science
science
นายจักรพงษ์  ปิทะราช
สาขาวิชาสังคมศึกษา
หัวหน้านักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
นางสาวอนุสรา  พิมเสน
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

นางสาววิลาสิณี  ชนะธร
สาขาวิชาคณิตศาสตร์

นางสาวสิริธร  กัลยาบาล
สาขาวิชาอุตสาหกรรม

นางสาวภัทรกันย์ ประดิษฐผล
สาขาภาษาอังกฤษ
นางสาวกชกร ขวัญทองห้าว
สาขาสังคมศึกษา
นางสาวกมลวรรณ วงษาเนาว์
สาขาภาษาอังกฤษ
นางสาวภัทราพร จันทรบุตร
สาขาคณิตศาสตร์
นางสาวศิริลักษณ์  มะละกา
สาขาคณิตศาสตร์
นางสาวศกุลตลา ลาดมุณี
สาขาสังคมศึกษา
นางสาวอรวรรณ เนืองทอง
สาขาภาษาไทย
นายอภินันท์ ประทัยเทพ
สาขาวิทยาศาสตร์
นายณัฐพล เทียมสำโรง
สาขาสังคมศึกษา
นายพลวรรธน์ สายเย็น
สาขาวิทยาศาสตร์
นายอลงกรณ์ วงศ์ศรียา
สาขาวิทยาศาสตร์