กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวสร้อยสุดา กรีน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นางจารุวรรณ  มโนมัยกิจ
ตําแหน่ง ครู
วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ

science
science
นางสาวโภควดี  เดชาเลิศ
ตําแหน่ง ครู
วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ

นางประภาพร  ทองชัย
ตําแหน่ง ครู
วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ

นางสาวกานต์พิชชา  พิพิทธภัณฑ์
ตําแหน่ง ครู
วิทยฐานะครูชํานาญการ

นางสุมาลี  หนูทอง
ตําแหน่ง ครู
วิทยฐานะครูชํานาญการ

นางสาวณัฐวรรณ  มินะสิงห์
ตําแหน่ง ครู

นางสาวชมพู  แสนเสน
ตําแหน่ง ครู

นายพรเทพ  นาคกระโทก
ตําแหน่ง พนักงาราชการครู

Ms. Kristine Cecile Dormido Tero
ตำแหน่ง   : ครูอัตราจ้าง
Ms. Danice Ian Tero Lastrado
ตำแหน่ง   : ครูอัตราจ้างMiss.Wang Bixin
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง

Miss.Xie Yutian
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง