กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสร้อยสุดา กรีน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นางสาวโภควดี  เดชาเลิศ
ตําแหน่ง ครู
วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ

นางประภาพร  ทองชัย
ตําแหน่ง ครู
วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ

นางสาวกานต์พิชชา  พิพิทธภัณฑ์
ตําแหน่ง ครู
วิทยฐานะครูชํานาญการ

นางสาวณัฐวรรณ  มินะสิงห์
ตําแหน่ง ครู

นางสาวชมพู  แสนเสน
ตําแหน่ง ครู

นายพรเทพ  นาคกระโทก
ตําแหน่ง พนักงาราชการครู

Ms. Danice Ian Tero Lastrado
ตำแหน่ง   : ครูอัตราจ้างนางสาวณิชญาพร  หล้าเพ็ง
ตําแหน่ง พนักงาราชการครู