ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 23
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (ITA)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
      คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้เล็งเห็นถึงจุดแข็งของเครื่องมือการประเมินผลในการต่อต้านการทุจริตทั้งของสำนักงาน ป.ป.ช. และของสำนักงานคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตและสิทธิพลเมือง สาธารณรัฐเกาหลี จึงได้มีมติบูรณาการเครื่องมือการประเมิน โดยในการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. ครั้งที่ 304-51/2554 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2554 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ "ให้สำนัก/สถาบัน/ศูนย์ในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ช. ศึกษาและเตรียมความพร้อมตามดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2554 สำหรับการประเมินผลต่อไป และอนุมัติการปรับแผนปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2554 ตามที่เสนอ ทั้งนี้ โครงการพัฒนาดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (Transparency Index of the Public Agencies) มีลักษณะใกล้เคียงกับโครงการประเมินคุณธรรมการดำเนินงาน (Integrity Assessment) ดังนั้น เมื่อดำเนินการตามโครงการทั้งสองเสร็จเรียบร้อยแล้ว ควรที่จะนำผลการดำเนินการมาบูรณาการร่วมกัน” กล่าวคือ การประเมินผลตามดัชนีวัดความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นเครื่องมือต่อต้านการทุจริตที่ใช้ในการประเมินความพยายามของหน่วยงานภาครัฐ ในการต่อต้านการทุจริต (measure anti-corruption efforts) จากข้อเท็จจริงในการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้จากเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ ขณะที่การประเมินคุณธรรมการดำเนินงานเป็นเครื่องมือต่อต้านการทุจริตที่ใช้วัดระดับการทุจริตในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (measure corruption) โดยประเมินผลจากการรับรู้หรือประสบการณ์ตรงของประชาชนที่เคยรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ ดังนั้น เพื่อดึงจุดแข็งของทั้งสองระบบและเพื่อให้เกิดความสมดุลในการประเมิน คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงได้มีมติบูรณาการเครื่องมือการประเมินที่ใช้ในการต่อต้านการทุจริตทั้งสองระบบเข้าด้วยกัน แล้วเรียกเครื่องมือใหม่ว่า "การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA)”


แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
      การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
O1 โครงสร้าง
O2 ข้อมูลผู้บริหาร
O3 อำนาจหน้าที่
O4 แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา
O5 ข้อมูลการติดต่อ
O6 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
O7 การประชาสัมพันธ์
O8 Q&A
O9 Social Network
O10 แผนดำเนินงานประจำปี
O11 รายงานกำกับ ติดตาม
การดำเนินงานประจำปี
รอบ 6 เดือน
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
O13 คู่มือหรือมาตราฐานการปฏิบัติงาน
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O15 ข้อมูลเชิงสถิติของการให้บริการ
O16 รายงานผลการสำรวจ
ความพึงพอใจการให้บริการ
O17 E-Sevice
O18 แผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี
O19 รายงานกการกำกับติดตาม
การใช้งบประมาณรอบ 6 เดือน
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือแผนการจัดหาพัสดุ
O22 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O20 รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
    หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
       หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
O25 นโยบายการบริหาร
      ทรัพยากรบุคคล
O26 การดำเนินการตามนโยบาย
     การบริหารทรัพยากรบุคคล
O27 หลักเกณฑ์การบริหาร
  และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O28 รายงานผลการบริหารและ
  พัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนทุจริตและประพฤติไม่ชอบ
O30 ช่องทางเรื่องร้อง
เรียนทุจริตและประพฤติไม่ชอบ
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
ทุจริตและประพฤติไม่ชอบประจำปี
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O37 การดำเนินงานเพื่อจัด
การความเสี่ยงการทุจริต
O38 การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร
O39 แผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริตประจำปี
O40 รายงานการกำกับติดตาม
การดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน
O41 รายงานผลการดำเนินการ
ป้องกันการทุจริตประจำปี
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O43 การดำเนินการตามมาตร
การส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใส่ภายในหน่วยงาน
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร