ลูกจ้างประจำ / ลูกจ้างชั่วคราว

นายยศพล  สอนสมนึก
ลูกจ้างประจำ
นายชง  ใจตรง
ลูกจ้างชั่วคราว

science
science
นายวิไล  บือทอง
ลูกจ้างชั่วคราว

นายศิริพงษ์  เนืองทอง
ลูกจ้างชั่วคราว


นายสมเกียรติ  นามพันธุ์
ลูกจ้างชั่วคราว