กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นายอดิศร  ยะไชยศรี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นายสมเกียรติ  งอยผาลา
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางดวงใจ  งอยผาลา
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวสุกานดา  คำเมือง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวอุบล  มีสิมมา
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางสุภาภรณ์  เนื่องอาชา
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาวดารณี  ชมโสม
ตำแหน่ง ครู
นางสาวน้ำฝน  หตะเสน
ตำแหน่ง ครู
นายเทิดศักดิ์  วังคะฮาด
ตำแหน่ง  ครู
นางสาวราตรี  พลาดสุ
ตำแหน่ง ครู
นายประสงค์  ศักดิ์ดา
ตำแหน่ง  ครู