กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายพณัชกร  โคตรบรม
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สสุขศึกษาและพลศึกษา

นางจำลอง  คนชุม
ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

science
science
นางสาวละอองดาว  นันวิสุ
ตำแหน่งครู