ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 23
การวางแผนธุรกิจโดยใช้แบบจำลองธุรกิจ BMC (Business Model Canvas) กิจกรรมชุมนุมธุรกิจพอเพียง โดย คุณครูปัทมา มงคลเคหา
แนวคิด

    ชุมนุมธุรกิจพอเพียง ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของผู้เรียนให้มีทักษะพื้นฐานที่จำเป็นในการดำรงชีวิตในยุคปัจจุบันได้อย่างพอเพียงและมีความสุข สามารถนำความรู้เกี่ยวกับอาชีพมาประยุกต์ใช้ได้อย่างสร้างสรรค์ มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติที่ดีในการทำงาน รวมถึงเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ในอนาคต จึงได้จัดกิจกรรมการฝึกงานอาชีพบริษัทจำลองให้กับนักเรียน ซึ่งเป็นอาชีพที่นักเรียนถนัดและสนใจเหมาะสมกับศักยภาพของนักเรียนและบริบทของโรงเรียนเพื่อเป็นการส่งเสริมนักเรียนให้มีรายได้ระหว่างเรียนขึ้นทำให้นักเรียนสามารถพึ่งพาตนเองได้ และเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพอิสระในอนาคตอีกด้วย โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช