กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นายภาสกร  ยะไชยศรี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นายยุทธพล ฤาชา
ตําแหน่งครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ

นายภัทรวีร์  แก้วแสงใส
ตำแหน่ง ครู
ADMIN

science
science
นายสมศักดิ์  งอยแพง
ตำแหน่ง ครู

นางสาวปัทมา  มงคลเคหา
ตำแหน่ง ครู


นายอาทิตย์  มิตรแสง
ตำแหน่ง พนักงานราชการครู


ว่าที่ ร.ต. ไพวรรณ  ไชยะอ้วน
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง