คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายกิตติกร  เลาหวิโรจน์
ประธานกรรมการ

นางบังอร  โหน่งที
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


นายเฉลิมชัย  สิทธิกุล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสะอาด  วงศ์กาฬสินธุ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายอ่อนศรี  ตีผาลาด
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายชาตรี  คำมา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายวีระชัย  พลาดอินทร์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นางณัฐชลิดา  ประกิ่ง
กรรมการผู้แทนครู

ดต. ศักดา  ชาแสน
กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง

นางสาวเทียนทอง  สุดา
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นายทิน  สุนาวัน
กรรมการผู้แทน
พระภิกษุสงฆ์หรือศาสนาอื่น

นายทนงศักดิ์  พลอาษา
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

พระครูสกลขันติธรรม
กรรมการผู้แทน
พระภิกษุสงฆ์หรือศาสนาอื่น

นายทองคำ  วรสาร
กรรมการและเลขานุการ