ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 23
โครงการส่งเสริมหารายได้ระหว่างเรียน : บริษัทจำลองโดยใช้แบบจำลองธุรกิจ BMC (Business Model Canvas)
โดย คุณครูปัทมา มงคลเคหา
แนวคิด

    รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานธุรกิจ) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมการฝึกงานอาชีพบริษัทจำลองให้กับนักเรียน ซึ่งเป็นอาชีพที่นักเรียนถนัดและสนใจเหมาะสมกับศักยภาพของนักเรียนและบริบทของโรงเรียนเพื่อเป็นการส่งเสริมนักเรียนให้มีรายได้ระหว่างเรียนขึ้นทำให้นักเรียนสามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน