ชื่อ - นามสกุล :นายภาสกร ยะไชยศรี
ตำแหน่ง :ครู
หน้าที่หลัก :หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานฯ
ที่อยู่ :
Telephone :0900306345
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระการงานอาชีพ
หน้าที่ในกลุ่ม : ห้วหน้ากลุ่มสาระ