ชื่อ - นามสกุล :นายสมเกียรติ งอยผาลา
ตำแหน่ง :ครู
หน้าที่หลัก :หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูผู้สอน