ชื่อ - นามสกุล :นายสมศักดิ์ งอยแพง
ตำแหน่ง :ครู
หน้าที่หลัก :ADMIN
ที่อยู่ :137 หมู่ 7 ต.เต่างอย อ.เต่างอย จ.สกลนคร 47260
Telephone :0878650159
Email :somsak_oaw@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระการงานอาชีพ
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูผู้สอน