ชื่อ - นามสกุล :นางมาริษา เศียรกระโทก
ตำแหน่ง :ครู
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอน
ที่อยู่ :
Telephone :0801790871
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระสังคมศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูผู้สอน