ชื่อ - นามสกุล :นางพจนา ยงดี
ตำแหน่ง :ครู
หน้าที่หลัก :หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ที่อยู่ :
Telephone :0816611691
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระภาษาไทย
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มสาระ