ชื่อ - นามสกุล :นางสาวจันทร ประเสริฐหล้า
ตำแหน่ง :ครู
หน้าที่หลัก :หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ที่อยู่ :
Telephone :0862384639
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระสังคมศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มสาระ