เอกสารObecQA
science
science
เกณฑ์รางวัลคุณภาพOBECQA2559-2560.pdf
เป้าหมายและตัวชี้วัดด้านผู้เรียน.pdf
แนวทางการจัดการเรียนการสอนใน
โรงเรียนมาตรฐานสากล-ฉบับปรับปรุง-2561.pdf
แนวทางการดำเนินโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล.pdf
แผนการศึกษาชาติปี 60-79.pdf
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 23