กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางสาวกรรณิการ์  ทองอันตัง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นางสาวธัญญารัตน์  วานานวงศ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
science
science
นางสาวอภิรดี  พรหมพันธ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางณัฐชลิดา  ประกิ่ง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวแพรวนภา  โสภา
ตำแหน่ง  ครู
นางสาววรางคณา  ราชวัตร
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาวนิภาพร  ดาลุนพัน
ตำแหน่ง  ครู
นางสาววรรณิกา ทีสุกะ
ตำแหน่ง  ครู
นางสาวปทิตตา เหล่าหาโคตร
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาวศุภดา สว่างโคตร
ตำแหน่งครู
นายสหชัย  สุวรรณการ
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
นายนิติ  ไชยวงค์คต
ตำแหน่งครู
นายกัมปนาท  หูมแพง
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
นางลดารัตน์  วรสาร
ตำแหน่งครูผู้ช่วย