กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

นางสาวจันทร  ประเสริฐหล้า
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
นางสาวสุชาดา  อุ่นเทียมโสม
ตำแหน่ง ครู

นางสาวนงคลักษณ์  คำชมภู
ตำแหน่ง ครู

science
science
นางสาวนภาพร สุภารี
ตำแหน่ง ครู

นางมาริษา  เศียรกระโทก
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางกาญจนา  สิทาไข
ตำแหน่ง  ครู

นางสาวอรสา  สิงห์วงษา
ตำแหน่ง  ครู
นางสาวเยาวณี  เขื่อนพงษ์
ตำแหน่ง พนักงานราชการครู


นางสาววอมรรัตน์  ศรีจูม
ตำแหน่ง ครู


นายวชิระ  จันทะลุน
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย