กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

นางสาวจันทร  ประเสริฐหล้า
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
นางสาวสุชาดา  อุ่นเทียมโสม
ตำแหน่ง ครู

นางสาวนงคลักษณ์  คำชมภู
ตำแหน่ง ครู

นางสาวสุมณา อุดม
ตำแหน่งครู
วิทยาฐานะครูชำนาญการ

science
science
นางสาววิภาดา ศิลารินทร์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย


นางสาวนภาพร สุภารี
ตำแหน่ง ครู

นางจิราวรรณ วัฒนะสุระ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางมาริษา  เศียรกระโทก
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการ

นายสนธยา  มะสุใส
ตำแหน่ง ครู

นางกาญจนา  สิทาไข
ตำแหน่ง  ครู

นางสาวอรสา  สิงห์วงษา
ตำแหน่ง  ครู
นางสาวเยาวณี  เขื่อนพงษ์
ตำแหน่ง พนักงานราชการครู