กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นางสาวอัมพิกา  พรหมพิทักษ์กุล
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นางสาวบุษบา  ลือวันคำ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางไพรัตน์  ดงบัง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นายนพรัตน์  อำพล
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางเกษร  อินธิแสง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวชวัลลักษณ์ ขาวขำ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวธนันต์พร  ชุมปัญญา
ตำแหน่ง ครู
นางสาวนิภาภรณ์  ราชบรรดิษฐ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย