กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นางสาวณิตาวรรณ โพธิ์ไหม
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นางสาวบุษบา  ลือวันคำ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวธนันต์พร  ชุมปัญญา
ตำแหน่ง ครู
นางสาวนิภาภรณ์  ราชบรรดิษฐ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
นายอรรถชัย  อ่วมฉิม
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
นางสาวศิริพร  ทุมกิ่ง
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
นางสาวนปวีณา  พรหมประกาย
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย